Fysiotherapie de VeldenPrivacy Statement

Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU).

De Praktijk voor OMT hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Praktijk voor OMT houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.  Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

–        Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy policy;

–        Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

–        Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

–        Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;

–        Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Praktijk voor OMT zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van Patiënten

Persoonsgegevens van patienten worden door de Praktijk voor OMT verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

  • Administratieve doeleinde;
  • Medische rapportage

Grondslag voor deze persoonsgegevens is:

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Praktijk voor OMT de volgende persoonsgegevens van u vragen:

  • Voornaam;
  • Tussenvoegsel;
  • Achternaam;
  • Geboortedatum;
  • BSN nummer;
  • Telefoonnummers;
  • E-mailadres;
  • Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door Praktijk voor OMT opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

–        Gedurende de looptijd van de behandeling en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 15 jaar.

Het elektronisch patiëntendossier (EPD) van Fysiomanager (https://fysiomanager.nl) waar wij in werken voldoet aan alle richtlijnen en veiligheidseisen.

Tot slotte vindt u onder het Tabblad “LINKS” op onze website een link die rechtstreeks leidt naar de autoriteit persoonsgegevens waar uw privacyrechten beknopt worden uitgelegd.

Praktijk voor OMT
Frederiksveld 6
2151 LS Nieuw Vennep

0252-684190